Inhoud

Ananda vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de site of van de op de site ter beschikking gestelde informatie.

Ananda vzw behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wanneer Ananda vzw verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal zij na melding hiervan aan de webmaster Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. overgaan tot verbetering of aanvulling.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie, kan u de webmaster contacteren.

Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Ananda vzw niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie actueel, correct en volledig is.

Deze site bevat ook links naar websites. Ananda vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link maken naar de site van Ananda vzw, noch over de beschikbaarheid van deze websites. Ananda vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Auteursrecht

Copyright 2009 Ananda vzw. Alle rechten voorbehouden

De teksten, afbeeldingen, lay-out en andere items op deze site zijn onderworpen aan een copyright en de bescherming van het intellectuele eigendom. Deze objecten mogen niet voor verspreiding worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd noch op een andere website worden geplaatst of in gelijk welke andere vorm worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ananda vzw.

Bescherming van persoonsgegevens

Ananda vzw hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De informatie op de website is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Ananda vzw geeft u daarbij de volgende garantie: Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. Ananda vzw treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.


Contents

Ananda vzw cannot be held accountable for direct or indirect damages that may originate from the use of this web site or from the information that is made available on this web site.

Ananda vzw holds the right to add, alter or remove information at any which time, without prior notice. In the event Ananda vzw were to be notified of inaccuracies or incomplete information, the webmaster Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. will be notified of this event and Ananda vzw will proceed to correct or supplement said information.

Should you identify any inaccuracies, you are encouraged to contact the webmaster.

Despite our committed efforts, Ananda vzw cannot guarantee that the information made available on its web site is up to date, accurate or complete.

This web site also contains links to other web sites. Ananda vzw cannot be held accountable for the current or future contents of these web site, nor for the contents of other sites who have linked the site of Ananda vzw, nor for the availability of these sites. Ananda vzw cannot be held accountable for mistakes in webpage addresses or domain names on this site.

Copyright

Copyright 2009 Ananda vzw. All rights reserved.

All text, graphics, photos, lay-out and other items presented on this web site are subject to copyright laws and the protection of intellectual property. These objects are not meant for reproduction, they may not be altered nor be posted on another web site or be published in any other form or shape without prior written consent by Ananda vzw.

Personal Data Protection

Ananda vzw is firmly committed to respecting your personal privacy. The information presented on this web site is made available without any personal data being required. Certain personal data may still be requested in specific cases. Should this event occur, all collected data will be managed according to the definitions of the law of 8 December 1992 concerning the protection of personal privacy with aspect to the processing of personal data. Ananda vzw provides the following guarantee: your personal data will only be collected and processed to provide the information requested by you or to deliver the requested service online. The processing of any personal data is limited to the intended goal. You have the right to access your own personal data and its accuracy may be verified. Ananda vzw is taking the best possible precautions to prevent third parties of abusing your personal data.

  

  

Een aantal van onze projecten worden ondersteund door: