Een aantal van onze projecten worden mede ondersteund door:
  

Logo_OVL_BL_3Q
 Aalst detail


Goededoelen.be 1

VierdePijler Logo Baseline RGB


Ananda vzw

Ninovesteenweg 93
9320 Erembodegem

ON: 0464 493 804
RPR Gent, afd. Dendermonde

 

Ananda ontving het jaarverslag van het meerjarenproject 2016/02 Ondersteuning en bijstaan van HIV-besmette vrouwen en kinderen.
Jaarlijks wordt het project geëvalueerd en wordt aan de betrokkenen een overzicht bezorgd. Zo ook aan Ananda.
Hier volgt een samenvatting.

PACHE (People’s Association for Community Health Education) is een orga­ni­­satie die in 1987 gesticht werd en werk­zaam is in de omgeving rond Melur, een gemeente ten noordoosten van Madurai.
Ze heeft tot doel de levensomstandig­heden van de armen in en rond Melur/Madurai in het algemeen te ver­beteren.
De laatste jaren gaat de aandacht meer naar gezondheidszorg, meer bepaald naar de Aids/HIV-problematiek onder de plaatselijke bevolking.

Gedurende het jaar 2016-2017 werden 20 meisjes en 13 jongens ondersteund in academische en technische studies. Naast de ondersteuning in onderwijs werden de kinderen ook gemotiveerd om algemene vaardigheden zoals sociaal, moreel en ethisch bewustzijn, leider­schap geven te ontwikkelen. Zij kregen daarbij ook de kans om hun ervaringen en ideeën te delen met andere kinderen. Tegelijk werden de ouders van dichtbij begeleid om de kinderen optimale kansen te geven in hun ontwikkeling.

96 vrouwen en jonge meisjes kregen vaardig­heidstraining met de bedoeling hun kansen op werk en zelfstandigheid te ver­groten. Op basis van hun eigen keuzes en interesses en van de haalbaarheid van hun opties, kregen ze trainingssessies aan­ge­bo­den: kleerma­kerij, programmeren, bor­duur­werk, juwelen maken, schoonheids­specialiste.
De begeleiding van deze sessies is georganiseerd en wordt gesuperviseerd door PACHE TRUST. Ze gaan allemaal samen door op eenzelfde locatie zodat de vrouwen hun ervaringen ook kunnen doorgeven aan de anderen.

Ook het mentale welbevinden werd niet vergeten: in verschillende sessies werden vaardigheden zoals probleem­oplos­send werken, beslissingen nemen, kritisch en creatief denken, communicatie­vaardig­heden, zelfbewust­zijn, hoe omgaan met stress en emoties en nog veel meer ge­oef­end. Via verhalen werden de cursisten aangemoedigd zichzelf te ontplooien. Ongeveer 40 enthousiaste deelnemers werden hiermee bereikt.

Met de bedoeling het vitaminetekort, waar­onder vitamine A, tegen te werken werden de mensen aangespoord een kleine lage­kosten moestuin aan te leggen. Ook de schoolkinderen werden bij deze activiteit be­trokken. Ongeveer 35 kinderen kregen tussen september 2016 en januari 2017 een opleiding voor het aanleggen van een moes­tuin. Ook de ouders werden daarin betrokken.
Dit heeft duidelijk zijn vruchten afge­worpen: steeds meer mensen sluiten zich aan en zaaien vitaminerijke zaden en kweken groen­ten in kleine moestuintjes naast hun huis.

Vrouwen die besmet zijn met AIDS vinden moeilijk werk en als ze dan al tewerk gesteld worden, is dat dikwijls onderbetaald. Hierdoor raken niet alleen zij maar ook hun familie in moei­lijk­heden. De vrouwen worden aange­moedigd een kleine zaak op te starten rond kleermakerswerk, voedsel­ver­wer­king, maken van draadzak­ken, maken van palmplaten, weven van kokos­noot­bladen,…De vrouwen worden opgevolgd tijdens bijeenkomsten en aan­ge­­­moedigd om hun activiteiten te ontplooien.

Door het HIV/AIDS-stigma worden de families die ermee te maken krijgen, lastig gevallen, geïntimideerd en wordt hen onrecht aangedaan. Meestal gaat het over familiale zaken zoals eigendom, kinderen, werk… Met juridische onder­steuning van PACHE TRUST kregen 9 families ge­rechtigheid en werden hun basisrechten hersteld.

Ook de gezondheid van de kinderen en de HIV-besmette vrouwen wordt niet vergeten. Opdat de families niet vergeten hoe be­lang­rijk verzorging en opvolging is wordt bij de activiteiten en trainingssessies speciaal aandacht geschonken aan het belang van verzorging en goede voeding.

Het effect is reeds af te lezen: het aantal zelfmoorden is gedaald, bij problemen onder­nemen de mensen vlugger actie en ze kloppen sneller aan bij organisaties die hen kunnen helpen. Het zelfbewustzijn van de deelnemers is gegroeid. Ook hun eigen­waarde heeft een boost gekregen. Gedurende bijeenkomsten is reeds te zien dat zij op vele vlakken voor zichzelf durven opkomen.

Uit het jaarverslag blijkt dat er veel positief werk geleverd wordt, maar dat er nog een lange weg te gaan is. Het is onze taak daarin zoveel als mogelijk te helpen. Dat kunnen wij, met uw hulp, waarvoor onze hartelijke dank.